Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen. Ze gelden eveneens voor al onze toekomstige zakelijke betrekkingen, ook wanneer ze niet nogmaals expliciet overeengekomen of vermeld worden.

2. Afwijkende, andersluidende of aanvullende algemene voorwaarden maken nooit deel uit van deze overeenkomst, zelfs niet indien wij ervan op de hoogte zijn, tenzij wij uitdrukkelijk toestemmen in de toepassing van die voorwaarden.

3. Alle overeenkomsten, die wij met de besteller ter uitvoering van onderhavig contract treffen, zijn schriftelijk in deze overeenkomst opgenomen. Bijkomende mondelinge afspraken en toezeggingen dienen hetzij schriftelijk, hetzij door een daartoe bevoegde persoon uitdrukkelijk bevestigd te worden opdat ze geldig zouden zijn.

§ 2 Aanbieding

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen alsook wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven binnen het kader van de redelijkheid voorbehouden.

2. De bestelling die de besteller doorstuurt is een bindend aanbod. Wij hebben het recht dit aanbod binnen de 2 weken hetzij na toezending van een opdrachtsbevestiging te aanvaarden , hetzij de bestelde goederen binnen deze termijn naar de besteller te zenden.

3. Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt onder voorbehoud van de correcte en tijdige levering aan ons door onze toeleverancier. Dit geldt slechts in die gevallen waar de niet-aanlevering niet van ons afhangt, in het bijzonder bij het afsluiten van een congruente dekkingstransactie met onze toeleverancier. De klant wordt onmiddellijk over de niet beschikbaarheid van de prestatie op de hoogte gebracht. De tegenprestatie wordt onverwijld terugbetaald zonder de eventueel gedane kosten.

§ 3 Prijzen

1. Prijzen zijn „bruto af fabriek" inclusief normale verpakking en onder vermeerdering van de vervoerskosten (6,90 € / bestelling). De prijzen gelden voor de gevraagde hoeveelheden.

2. Voor zover er niet anders overeengekomen werd of er een vaste prijs werd overeengekomen blijven onze prijzen gedurende een periode van vier weken vanaf de datum van de opdrachtsbevestiging geldig.

3. Prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. Ze worden overeenkomstig de wet afzonderlijk op de rekening vermeld.

§ 4 Levering en risico-overgang

1. De naleving van de voor ons bindende verplichtingen betreffende levering en dienstprestatie vereist de tijdige en correctE uitvoering volgens de regels van de verplichtingen waaraan de besteller is onderworpen.

2. Het risico op verlies door omstandigheden onafhankelijk van onze wil alsook de vernieling van de goederen door omstandigheden onafhankelijk van onze wil, gaat over op de koper vanaf het moment van de overdracht van de goederen, of indien de goederen via een transporteur worden geleverd vanaf het moment waarop de uitlevering van de goederen aan de expediteur, de transporteur of de voor de uitvoering bestemde persoon of instantie plaatsvindt. Voor de overdracht maakt het geen verschil of de koper met de aanvaarding in gebreke is of niet.

3. De goederen kunnen op vraag van de besteller op zijn kosten verzekerd worden.

4. Retourzendingen of annuleringen worden slechts met voorafgaande toestemming aanvaard.

§ 5 Betaling

1. De factuur wordt op de dag van de levering of van het klaarzetten van de goederen opgemaakt. Uitstel van de vervaldatum van de factuur (valutering) is principieel uitgesloten. Voor zover dat een vroegtijdige levering ten opzichte van de contractanten gerechtvaardigd is, kunnen er uitzonderingen van deze regeling vastgelegd worden in uitvoeringsbepalingen.

2. Het totale bedrag is betaalbaar per vooruitbetaling of onder rembours zonder aftrek.

3. In geval van een wezenlijke wijziging in de omstandigheden van de besteller, waardoor zijn solventie of zijn kredietwaardigheid in vraag gesteld worden, en in het bijzonder indien cheques niet gedekt zijn of betalingen werden stopgezet, hebben wij het recht de totale overblijvende schuld onmiddellijk opeisbaar te stellen, alsook om vooruitbetalingen of zekerheden te verlangen.

4. De klant heeft enkel recht op verrekening als zijn tegenvorderingen in kracht van gewijsde zijn getreden of door ons goedgekeurd worden. De klant kan zijn retentierecht slechts uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractverhouding is gebaseerd.

5. Bij betalingsachterstand van de klant is er van rechtswege een boete verschuldigd op de openstaande vordering gelijk aan een forfaitair bedrag van 10% op het hoofdbedrag.
Bovendien zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning/ingebrekestelling (behalve voor privéklanten) nalatigheidsinteresten verschuldigd van 10% vanaf vervaldag van de factuur of bij privéklanten vanaf dag van de ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

§ 6 Waarborg bij klachten en gebreken en aansprakelijkheid

1. De garantierechten van de besteller vereisen van de klanten, die geen verbruikers zijn, dat ze de vereiste onderzoeken en klachtenprocedure naar behoren en tijdig hebben vervuld zoals bij wet bepaald.

2. In geval van vastgestelde gebreken aan de goederen garanderen wij, naar onze keuze, hetzij herstelling , hetzij vervanging van het defecte goed. Indien de rechtzetting niet voldoet, heeft de klant de keuze hetzij korting of vergoeding (vermindering) hetzij verbreking van de overeenkomst (terugtreding) te verlangen. Bij slechts kleine strijdigheden met de overeenkomst, in het bijzonder bij kleine defecten, vervalt dit herroepingrecht van de klant.

3. De verjaringstermijn van vorderingen onder garantie van privéklanten bedraagt voor verbruikers twee jaren. Voor ondernemers of ondernemingen bedraagt deze verjaringstermijn één jaar.

§ 7 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid is beperkt tot het product. Alle andere vorderingen zijn uitgesloten, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordiger of aangestelde veroorzaakt werden.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot op het moment van voldoening van alle vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit lopende rekeningen), die wij op wettelijke basis tegenover de klant hebben of zullen verkrijgen, behouden wij de volgende zekerheden, die wij op verzoek naar onze keuze zullen vrijgeven, voor zover de waarde de bestaande vorderingen blijvend met meer dan 10 % overstijgt.

2. De goederen blijven het eigendom van de verkoper. De klant heeft het recht, die goederen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, binnen de normale uitoefening van zijn zaken te vervreemden, zo lang hij geen openstaande schuld heeft. Indien niet betaalde goederen zouden worden verpand of in waarborg worden gegeven, is de koper gehouden onmiddellijk de inbeslagnemende instantie te informeren over het feit dat de goederen nog altijd eigendom van de verkoper zijn. De uit de verkoop aan derden of uit andere wettelijke basis (verzekeringen, onrechtmatige daad) resulterende vorderingen in verband met de goederen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd (incl. alle saldovorderingen uit lopende rekeningen) draagt de klant reeds nu, zonder dat dit een speciale overeenkomst vereist, als zekerheid volledig aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht.

3. Wij machtigen de klant herroepelijk, de aan ons afgestane vorderingen voor rekening en in de naam van de klant te innen. Deze machtiging tot inning kan slechts worden herroepen, indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, in het bijzonder wanneer de koper een betalingsachterstand oploopt, er een rechtsvordering wegens insolventie op zijn vermogen of een rechterlijke reorganisatie bevolen wordt, of indien er een collectieve schuldbemiddeling geëist wordt, de klant failliet verklaard wordt of andere zekerheidsbelangen van de voorbehouden leverancier in gevaar worden gebracht.

4. Indien derden beslag leggen op de voorbehouden goederen dient de klant onmiddellijk mede te delen dat deze het eigendom van de verkoper zijn en dient hij de verkoper onverwijld te waarschuwen. In geval de klant tegen deze overeenkomst in handelt – in het bijzonder bij betalingsachterstand – en in geval van een essentiële verslechtering van zijn vermogenspositie – zijn wij gerechtigd, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen of de mogelijke overdracht van de vorderingen tot teruggave van de klant tegenover derden te eisen. De kosten zijn ten laste van de klant.

5. Indien de klant zijn betalingsveplichtingen jegens ons niet naar behoren nakomt, is hij, op verzoek, verplicht ons binnen drie dagen een overzicht van de nog voorradige en onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen te geven alsook een overzicht van zijn afnemers met afschrift van de facturen met vermelding van de nog openstaande vorderingen jegens de eindgebruiker. De klant dient steeds alle nodige informatie en documenten voor te leggen, om de vooraf afgestane vorderingen uit een verderverkoop te kunnen realiseren. De klant is gerechtigd, de overdracht aan derden mee te delen en rechtstreekse betalingen voor zich zelf te vorderen; op verzoek van de verkoper is de klant hiertoe ook verplicht.

§ 9 Beeldschermweergave

De beelden, die ter beschrijving van de goederen worden gebruikt, zijn louter voorbeelden. Zij zijn niet altijd een natuurgetrouwe weergave van het artikel, maar slechts een voorstelling ervan. Afhankelijk van scherm en browser kunnen in het bijzonder kleur en afmeting afwijkend weergegeven worden. De specificatie van iedere artikel is doorslaggevend.

§ 10 Overdrachts- en verpandingsverbod

De overdracht en de verpanding van vorderingen of de rechten die de Ha-Ra®® Umwelt- und Reinigungstechnik GmbH jegens een klant heef of zal verkrijgen is niet toegestaan zonder toestemming van Ha-Ra®® Umwelt- und Reinigungstechnik GmbH, voor zover de klant geen gerechtvaardigd belang in de overdracht of verpanding aantoont.

§ 11 Rechterlijke bevoegdheid / nietigheid

1. De bevoegde rechtbank is Eupen (België), indien de klant geen verbruiker is.

2. Het Belgisch recht is van toepassing. De verplichtende bestemmingen in verband met de consumentenbescherming van het land, waar de klant zijn normale verblijfplaats heeft, vallen niet onder deze rechtskeuze. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.

3. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst met de klant incl. deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of deels nietig zijn of worden, zo wordt aan de geldigheid van de overige bepalingen niet geraakt. De deels of geheel nietig geworden bepaling zal door een bepaling worden vervangen, waarvan de rechtelijke bedoeling en het economische succes die van de nietige het meest benadert.12

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg